Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
Bygga en sluten krets genom värmeåtervinning i Mikkeli

Vi har åtagit oss att kontinuerligt minska användningen av energiresurser, vilket ger miljöfördelar och medför minskade kostnader. Under 2022 implementerade vi ett värmeåtervinningssystem i vår Mikkeli-anläggning för att bygga en sluten energikrets, vilket bidrog till vårt åtagande om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. Värmen samlas upp från olika processer, t.ex. beläggningslinjen, skumledningen och utblåset av trimrester. Genom att ersätta användningen av externt bränsle för uppvärmning eller kylning av alla produktions- och kontorsområden kommer det nya värmeåtervinningssystemet att minska externt inköpt värme med 70 % i den finska fabriken och bidra till att minska Scope 1-utsläppen med 350 ton CO2-ekv. varje år.

hidden1hidden2
Thailändsk medarbetare slänger avfall på en återvinningsstation
Mölnlyckes anställda i Thailand har inrättat avfallsåtervinningsstationer för kontors- och produktionsområden, vilket resulterar i en ökning av återvunnet avfall med 16 % på båda anläggningarna efter drygt ett år.

Vidta åtgärder för att minimera avfall

Under 2022 gick Mölnlyckes två tjeckiska fabriker tack vare ett samarbete med ett lokalt avfallsåtervinningsföretag från deponerat avfall till återanvändning eller återvinning av de olika flödena efter att sorteringsprocesser införts.

Kartong och papper återvinns nu till ny fiber i lokala pappersbruk, plastavfall och folier bearbetas till regranulat som sedan används för att producera folie till plastpåsar. Träemballage krossas till träflis och omvandlas till certifierat bränsle för energianvändning i sockerfabriker. Verksamheten ledde till att mer än 95 % av allt avfall som producerades under 2022 på båda anläggningarna återanvändes eller återvanns.

På samma sätt återvinner våra anläggningar för tillverkning av operationshandskar i Malaysia råmaterial, såsom natur- och syntetlatex, och samlar in dem i slutet av produktionen för återanvändning i nya produktionsprocesser, i linje med principerna för cirkulär ekonomi. Detta bidrar till att 97 % av avfallet som tidigare skickades till deponi på alla anläggningar nu återvinns.

Genom att ge lokala företag tillgång till högkvalitativa och lättillgängliga material som ett alternativ till nyproducerade råvaror främjar vi tillsammans med våra partners en cirkulär ekonomi som baseras på återanvändning och återvinning.

hidden1hidden2
Vattenbehållare
Vattenhantering

Vi ser bortom traditionell vatteneffektivitet och regelefterlevnad. Vi utvärderar kontinuerligt vattenrisker och sociala konsekvenser relaterade till vattentäkter och leveranssäkerhet på utvalda anläggningar. Vi strävar efter att minska påverkan till ett minimum genom att:

  • införa god underhållspraxis för maskinerier och sekundära inneslutningsåtgärder på alla fabriker,
  • samla upp spill av råmaterial genom förebyggande underhåll,
  • alltid använda bra driftsrutiner
  • och utbilda medarbetare och leverantörer som är involverade
    i råvaruhanteringen. 

För alla produktionsanläggningar i områden som behöver uppdateras tar vi fram åtgärdsplaner för vatten, anpassade efter lokala förhållanden, bland annat för att förbättra vattenhushållningen och återanvändningen av vatten. Affärsområdet Gloves har till exempel som ambition att uppnå en sluten process för vattensystem på alla sina anläggningar och att kontinuerligt minska vattenförbrukningen. I vår nyöppnade fabrik för operationshandskar i Kulim Hi-Tech Park har en toppmodern lösning för vattenrening installerats som förväntas minska vattenförbrukningen och förbättra anläggningens hantering av avloppsvatten och kvaliteten på spillvattnet.

Slutligen delar alla driftteam konsekvent med sig av bästa praxis för optimerad vattenanvändning under rutinmässiga och icke-rutinmässiga uppgifter och utbildar och engagerar medarbetarna i vattenhushållning.

hidden1hidden2
Finger som vidrör kartongen

Förpackning

Förpackningar spelar en viktig roll eftersom de förlänger livslängden på Mölnlyckes lösningar och skyddar dem mot yttre faktorer som bland annat skador under transport och hantering eller försämring på grund av kontaminering. Detta minskar behovet av ytterligare råmaterial och resurser för produkterna och bidrar till minimering av kundernas avfall.

Men även förpackningar omfattar en del utmaningar. Vid tillverkning av förpackningar används värdefulla resurser och om de inte återvinns genereras avfall – något som regeringar och tillsynsmyndigheter världen över lägger allt större fokus på.

Som en del av vår resa mot resurseffektivitet har vi satt som mål att mer än 95 % av våra förpackningar ska vara återvinningsbara och mer än 80 % av alla förpackningar ska vara tillverkade av återvunnet (PCR) och/eller förnybart material senast 2030. Dessa mål baseras på totala förpackningsvikter och 2022 års produktomfattning1. För närvarande är 91 % av vårt förpackningsmaterial återvinningsbart och 72 % innehåller återvunnet material.

Majoriteten av våra primärförpackningar är tillverkade av blandat plast- eller kompositmaterial. Detta medför utmaningar när det gäller tillgängliga infrastrukturer för återvinning av uttjänta produkter. Vi håller på att utveckla lösningar för att kunna hantera dessa utmaningar. I produktsortimentet Antiseptiska medel är alla flaskor och ampuller tillverkade av 100 % återvinningsbar monomaterialplast. Vi kommer även fortsättningsvis att samarbeta med leverantörer, återvinnare och andra partners för att öka återvinningsbarheten för primärförpackningar av plast samt för att optimera deras vikt och innehåll av återvunnet material även inom andra affärsområden.

 

1 I omfattningen inbegrips produkter som huvudsakligen produceras av Mölnlycke, de flesta kontraktstillverkade och distribuerade produkter inbegreps inte i den initiala omfattningen. Omfattningen ska utökas under 2023.

Kontakta oss