Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2

Lägga till förnybara energikällor

Vår omställning till förnybar el fortskrider bra, med en total andel på 51 % fossilfri el 2022 (både tillverknings- och icke-tillverkningsanläggningar). Sju av fjorton tillverkningsanläggningar och ytterligare två icke-tillverkningsanläggningar drivs helt och hållet med förnybara källor. Omställningen till förnybar el är nyckeln till att nå vårt mål om halvering av växthusgasutsläppen i våra egna verksamheter (Scope 1 och 2) senast 2030.

Mölnlyckes förnybara el säkras genom direkt fossilfri leverans samt ursprungsgarantier för förnybar energi i enlighet med EU:s direktiv om förnybar energi och kvalitetskriterierna i det senaste GHG-protokollet för Scope 2‑tillämpning.

2022 installerade vi solpaneler vid vår anläggning i Kuala Ketil, Malaysia. Panelerna genererar cirka 16 % av anläggningens energibehov på ett hållbart sätt, vilket bidrar till implementeringen av FN:s SDG 7 om tillgång till prisvärd, tillförlitlig och hållbar energi och FN:s SDG 13 om brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna.

Vi planerar att installera solpaneler vid ytterligare två Mölnlycke-anläggningar i Malaysia under 2023, vilket uppgår till 8 % av företagets totala elanvändning i landet genererat av källor med hög nivå av additionalitet.

hidden1hidden2
helikoptervy över Mölnlyckes fabrik i Mikkeli, Finland

Effektivisera energianvändningen

Vi arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan från våra fabriker. Vår fabrik i Mikkeli i Finland har fått ett nytt värmeåtervinningssystem där avgasvärme från olika processer, värmekällor och värmepumpsteknik samlas in och används för uppvärmning av byggnaden. Detta innebär en minskning av CO2-utsläppen med 500 ton per år, vilket innebär att de totala utsläppen från vår verksamhet inom sårvård minskas med 8 %.
 
Under 2021 införde fabriken även ett slutet kylcirkulationssystem för EtO-sterilisering, vilket har lett till en minskning av fabrikens vattenförbrukning i Finland på 50 procent.

hidden1hidden2
ICF‑godståg
Bild med tillstånd av CFL Multimodal

En övergång till grön logistik och minskning av Scope 3-utsläpp

En topprioritet för Mölnlyckes logistik under 2022 var att hitta sätt att minska utsläppen av växthusgaser från transporter av färdiga varor (Scope 3, kategori 9). Vi utvärderade olika möjligheter och har börjat
implementera några av dem, bland annat intermodala lösningar som ersättning för vägtransporter, flödesoptimering för minskning av transportsträckor, konsolidering av ordrar för ökning av fyllnadsgraden samt byte av dieselbilar mot elfordon.

En aktivitet som ledde till minskade Scope 3-utsläpp av växthusgaser under 2022 var transport av varor från Belgien till Frankrike med hjälp av en intermodal lösning istället för på väg. Ca 70 % av transportsträckan körs nu på räls och resterande del på väg. Tågen drivs uteslutande med grön el vilket gör att utsläppen av växthusgaser har minskat med cirka 250 ton CO2ekv. jämfört med 2021.

Ett annat exempel är införandet av eldrivna fordon som ersätter dieseldrivna lastbilar vid varuleveranser i storstadsområdet i São Paulo, Brasilien. Vi har tecknat ett avtal om att använda Mölnlycke-dedikerade elbilar för hantering av produktdistributionen till 150 kunder, vilket utgör cirka 50 % av alla Mölnlyckes leveranser i Brasilien fram till Q3 2023.

Kontakta oss