Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2

Här är sex skäl till att två handskar är bättre än en i operationssalen:

1. Skydda dig själv från nålsticksskador

Enligt en Cochrane-metaanalys från 2014 som omfattade 12 kirurgiska prövningar minskade sjukvårdspersonal risken för punktion av handskarna med 71 procent genom att använda dubbla handskar i stället för enkla. Enligt litteraturen utsätts operationsteam för perkutan exponering av blod, kroppsvätskor och annat smittförande material vid upp till 50 procent av alla kirurgiska ingrepp . 

2. Skydda dig själv från kontaminering

Enligt en metaanalys från 2006 av 14 kirurgiska prövningar med lågriskingrepp som omfattande nästan 9 000 handskar var punktionsfrekvensen för enkla handskar 9 procent medan den bara var 2 procent för innerhandsken hos personal som använde dubbla handskar. Dubbla handskar minskade risken för punktion med en faktor fyra . I princip kan alla blodburna sjukdomar en patient kan ha överföras till någon i sjukvårdspersonalen genom en punktion. En genomgång av publicerad litteratur visade att minst 60 olika blodburna patogener som har rapporterats har överförs till sjukvårdspersonal på grund av oavsiktlig exponering . 

3. Minska frekvensen av postoperativa infektioner (SSI) hos patienterna

Punktion av handskar ökar risken för SSI. En tvåårig studie visade att sannolikheten för att få en SSI var dubbelt så hög bland patienter som hade genomgått ingrepp där en handskpunktion hade inträffat, jämfört med ingrepp där inga punktioner hade konstaterats. I  undergruppen med patienter som inte fick antibiotikaprofylax var sannolikheten för en SSI fyra gånger högre om en handskpunktion inträffade . 

hidden1hidden2

4. Följ rekommenderade metoder och riktlinjer

Följande organisationer stödjer och rekommenderar dubbla handskar vid kirurgiska ingrepp.

  1. Association of PeriOperative Registered Nurses (AORN)
  2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
  3. American College of Surgeons (ACS)
  4. American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)
  5. Association for Perioperative Practice (AfPP)
  6. Association of Surgical Technologists (AST)

Dessa organisationer rekommenderar även att kirurgienheter har en skriftlig policy om dubbla handskar som innefattar användning av ett indikatorsystem.

5. Skydda dig själv utan att kompromissa med känsligheten eller fingerfärdigheten


Flera studier visar att fingerfärdighet och känslighet inte försämras märkbart med dubbla handskar jämfört med enkla.  American College of Surgeons använde ett 2-punkters standardtest för att mäta hur dubbla handskar påverkar fingerfärdighet och känslighet hos kirurger. Studieresultaten visar att både fingerfärdighet och känslighet bevaras med dubbla handskar  . 
Det kan ta allt från 1 till 120 dagar att anpassa sig till dubbla handskar. Men i de flesta fall har kirurger kunnat anpassa sig till dubbla handskar inom två dagar    . 

6. Förbättra skyddet ännu mer med en indikatorhandske

De skyddande fördelarna med dubbla handskar blir ännu större med en indikatorhandske som innerhandske. Studier har visat att indikatorhandskar ger både noggrann och snabb identifiering av en punktion. Vid en studie med oral maxillofacial kirurgi undersöktes 1061 handskar som hade använts på 113 patienter. Det fanns färre oupptäckta punktioner i gruppen som hade använt indikatorhandskar än i den som hade använt operationshandskar av standardtyp (19 procent jämfört med 79 procent)  . 

Dubbla handskar – det är meningsfullt – för dig, dina kollegor och dina patienter.

hidden1hidden2
Om författaren

Judith Seltzer är direktör för klinisk kirurgi för Mölnlycke Health Care i USA och arbetar som klinisk expert både för akutenheter, andra vårdenheter och sjukhusadministratörer

Kontakta oss