Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Syfte

Att utforska kopplingen mellan olika förbandstyper och smärta och stress hos patienter med svårläkta sår.

Metoder

 • Denna undersökande studie utfördes för att identifiera skillnader mellan rapporterade smärtnivåer och stress kopplat till användning av skonsamma och konventionella förband vid behandling av patienter med kroniska sår.
 • Följande psykologiska verktyg användes:
  • PSS-skalan (självskattningsskala för upplevd smärta)
  • STAI-skalan (State Trait Anxiety Inventory)
  • En numerisk stresskala
 • Vid förbandsbytena lästes PSS- och STAI-frågeformulär upp för patienterna och deras svar registrerades av en medlem i forskningsteamet.

Resultat

 • Av 49 patienter med kroniska sår var 53 % män (n=26) och 47 % kvinnor (n=23). Åldern varierade mellan 38 och 95 år, med en medelålder av 69,1±14,1.
 • Patienternas sårtyper hade varierande etiologier och behandlades antingen med atraumatiska förband som Mepilex, eller med konventionella förband, som®* eller Aquacel®* Ag, (tabell 1).

*Aquacel är ett registrerat varumärke som tillhör ConvaTec Inc. Biatain är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast A/S.

hidden1hidden2

Tabell 1. Såretiologi

Sårtyp Skonsamma förband n(%)  Konventionella förband n(%)
Venöst bensår 3 (30 %) 5 (13 %)
Annan typ av bensår 2 (20 %) 5 (13 %)
Diabetiskt fotsår 1 (10 %) 15 (38 %)
Annan typ av fotsår 4 (40 %) 8 (21 %)
Annat kroniskt sår 6 (15 %)
Totalt 10 39
hidden1hidden2

Tabell 2. Numeriskt medelvärde för självskattad psykologisk och fysiologisk smärta och stress hos patienter som behandlas med skonsamma och konventionella förband

Smärta/stress Skonsamma förband  Konventionella förband
STAI 38,40±15,62 33,1± 11,16
PSS 24,60± 10,08 22,72± 9,17
Numeriskt smärtvärde 1,43± 0,98* 3,66± 3,13*
Numeriskt stressvärde 2,00± 0,58* 3,63± 2,66*
Hjärtfrekvens 69,11±7,53 75,62± 14,05
Andningsfrekvens 16,86± 8,17 16,09± 1,95
Systoliskt blodtryck 125,70± 12,23 137,82± 17,03
Diastoliskt blodtryck 64,22± 11,56 69,13± 12,91
Galvanisk hudrespons (GSR) 19,76± 5,42* 33,15± 16,32
Salivkortisol 0,13± 0,03 0,17± 0,09

*Skillnad mellan grupperna är statistiskt signifikant vid p lägre än 0,05

STAI = state trait anxiety inventory; PSS = perceived stress scale

hidden1hidden2
Stapeldiagram – jämförelse mellan Mepilex och andra förband
Fig 1. Självskattade numeriska stress- och smärtvärden för patienter som behandlas med skonsamma och konventionella förband.
 • Utöver högre värden för fysiologiska stressindikatorer bland patienter som behandlas med konventionella förband var även värdena för patienternas självskattade akuta smärta och stress högre vid förbandsbyte hos gruppen som behandlades med konventionella förband (figur 1).

 • Stressvärdena för PSS- och STAI-skalan var relativt lika för patienter som behandlades med båda förbandstyperna. Genomsnittligt PSS-värde var 24,60±10,08 för patienter med skonsamma förband och 22,72±9,17 för patienter med konventionella förband (maximalt PSS-värde = 56).

 • Patienter med skonsamma förband angav ett genomsnittsvärde på 34,90±11,41 för underliggande ångest vid förbandsbyte och 38,40±15,62 för akut ångest vid förbandsbyte, jämfört med patientgruppen som behandlades med konventionella förband, som hade ett genomsnittsvärde på 33,21±11,20 för underliggande ångest och 33,31±11,16 för akut ångest vid förbandsbyte på STAI-skalan (av ett maxvärde på 80).

 • Patienternas genomsnittliga nivåer för underliggande stress var 24,60±10,08 (skonsamma förband) och 22,72±9,17 (konventionella förband) på PSS-skalan och 34,90 (atraumatiska förband) och 33,21 (konventionella förband) på STAI-skalan.

 • Detta skulle kunna tolkas som att faktorer kopplade till den övergripande upplevelsen av att leva med ett kroniskt sår bidrar till underliggande och fortlöpande känslor av stress och ångest.
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Relaterade Mölnlycke-produkter

Kontakta oss