Skip to Main Content
I'm looking for

Användarvillkor

 

Välkommen till MÖLNLYCKE HEALTH CARES webbsida (”Webbsidan”). På vår webbsida kan användare få information om Mölnlyckes produkter och tjänster.

Till alla användare: Innan du börjar använda denna sida vill vi be dig att läsa igenom följande användarvillkor och riktlinjer (”Villkoren”) eftersom de styr din användning av  materialen som är tillgängliga via denna sida.

Genom att ta del och/eller använda materialet på eller via Webbsidan bekräftar du som användare (”Användaren”) att du förstår och godkänner dessa användarvillkor och att detta godkännande är juridiskt bindande och motsvarar ett undertecknat skriftligt avtal. Om du inte godkänner dessa Villkor ska du inte använda Webbsidan.  Observera att Mölnlycke förbehåller sig rätten att ändra villkor, riktlinjer och information om användarvillkoren för denna Webbsida. Din fortsatta användning av Webbsidan kommer att tolkas som ditt godkännande av eventuella sådana ändringar.

1 Begränsning av användning

Webbsidan och material och information som är tillgängliga på eller via Webbsidan tillhandahålls direkt eller indirekt av Mölnlycke som en tjänst till Användarna. Om inget annat anges har Användare av denna Webbsida tillstånd att visa, kopiera, skriva ut och sprida vidare de tillgängliga materialen på Webbsidan i informationssyfte, så länge alla kopior eller delar av dessa material inkluderar relevanta immateriella rättigheter. Ytterligare ett villkor för användningen av Webbsidan är att alla Användare intygar att de inte kommer att använda Webbsidan i något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa Villkor och enligt tillämpliga villkor från tredje part. Mölnlycke kan övervaka efterlevnaden av Villkoren häri och kan vidta lämpliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till polisanmälan vid förekomst av olaglig eller obehörig användning av Mölnlyckes Webbsida/Webbsidor. 

2 Produkttillgänglighet

Mölnlycke är ett internationellt företag, och produkterna som visas på denna Webbsida är kanske inte tillgängliga på vissa marknader och/eller kan godkännas för försäljning på vissa marknader med varierande indikationer och begränsningar.

3 Informationens tillförlitlighet

Informationen som presenteras på eller via Webbsidan tillhandahålls endast i allmänt upplysningssyfte. Mölnlycke garanterar inte att all information på Webbsidan är korrekt, komplett eller användbar. Användaren förlitar sig på informationen på Webbsidan helt på egen risk. Mölnlycke frånsäger sig alla skyldigheter och allt ansvar som uppstår till följd av att Användaren, någon annan besökare på Webbsidan eller någon som på annat sätt kan bli informerad om Webbsidans innehåll använder denna information.

4 Konfidentialitet på Internet

Användningen av Internet sker helt på användarens egen risk och omfattas av tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar. Mölnlycke strävar efter att skapa en säker och pålitlig privat webbplats för sina Användare, men kan inte garantera sekretess för eventuell kommunikation eller material som överförs till/från denna Webbsida. Följaktligen ansvarar Mölnlycke inte för säkerheten för all information som överförs via Internet, och Användaren ansvarar själv för sin användning av Webbsidan. Användaren måste göra sin egen säkerhetsbedömning utifrån detta. Om Användaren vill kommunicera direkt med Mölnlycke ska Användaren kontakta Mölnlycke och be att en representant för företaget kontaktar honom/henne. Om du kontaktar Mölnlycke ska du inte glömma att ange all nödvändig kontaktinformation.

5 Säkerhet

Otillåten användning eller försök till otillåten användning av Webbsidan kan leda till åtal. Otillåten användning innefattar, men är inte begränsat till: otillåten djuplänkning till Webbsidan, försök att få tillgång till den underliggande programvaran, försök att ta kontroll över Webbsidan och försök att störa Webbsidans normala funktioner genom överbelastningsattacker eller attacker i form av virus, trojaner eller annan skadlig kod. För att skydda användaren förbehåller sig Mölnlycke rätten att övervaka och registrera aktivitet på Webbsidan utan föregående meddelande till Användaren och utan att inhämta tillstånd från Användaren. All information som erhålls genom övervakning, granskning eller inspelning är föremål för granskning av brottsbekämpande organisationer i samband med utredningar av eller åtal kopplat till eventuell brottslig verksamhet på Webbsidan. Mölnlycke kommer också att följa domstolsbeslut om begäran om sådan information.

6 Immateriella rättigheter

Webbsidan är skyddad enligt lag, inklusive men inte begränsat till USA:s lagar om upphovsrätt och varumärken samt svensk lag och andra statliga, nationella och internationella lagar, fördrag och förordningar. Med undantag för vad som uttryckligen anges häri, ger Mölnlycke inte användare av Webbsidan någon uttrycklig eller underförstådd rätt till patent, upphovsrätter, varumärken eller affärshemligheter. Otillåten användning av material på Webbsidan kan bryta mot upphovsrätt, varumärkeslagar, lagar och affärshemligheter och/eller rättigheter kopplade till vad som anses vara privat och offentlig information. Mölnlycke kan aktivt hävda sina immateriella rättigheter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Denna Webbsida och alla immateriella rättigheter kopplade till Webbsidan kontrolleras direkt eller indirekt av företag i Mölnlyckekoncernen. Alla rättigheter reserverade. Mölnlycke äger också upphovsrätten till Webbsidan som kollektivt arbete och/eller sammanställning samt vid urval, samordning, arrangemang och förbättring av Webbsidans innehåll.

Mölnlycke och alla andra namn, varumärken, logotyper och ikoner som identifierar Mölnlycke och Mölnlyckes produkter och/eller tjänster ägs direkt eller indirekt av Mölnlycke Health Care AB eller av ett företag inom samma koncern. Mölnlycke har för avsikt att identifiera och ange ägare till andra produkter och/eller företagsnamn på Webbsidan. Copyright 1998 – 2017 Mölnlycke Health Care AB.

Alla idéer, förslag, all know-how, information och allt material och annan form av innehåll som tas emot via Webbsidan anses Mölnlycke ha royaltyfri, beständig, oåterkallelig, icke-exklusiv rättighet och licens att använda, publicera, reproducera, sprida, sända, distribuera, kopiera, skapa derivatverk av, visa (helt eller delvis) över hela världen och använda utan ytterligare godkännande eller överväganden, i vilken form som helst, via befintliga och framtida medier eller tekniker under giltighetsperioden för alla rättigheter som kan förekomma i sådant innehåll, och Användaren avstår härmed från alla anspråk på motsatsen, inklusive men inte begränsat till betalningar eller ägande.

7 Länkar

Mölnlycke kan efter eget gottfinnande tillhandahålla länkar till andra webbplatser för att underlätta för användarna att lokalisera relaterad information och tjänster. Dessa webbsidor har inte granskats av Mölnlycke och förvaltas av tredje parter över vilka Mölnlycke saknar inflytande. I enlighet med detta avsäger sig Mölnlycke uttryckligen allt ansvar för innehåll, informationens korrekthet och/eller kvaliteten på produkter och tjänster som tillhandahålls eller annonseras på dessa webbsidor som tillhör tredje part.

8 Ansvarsfriskrivning

Mölnlycke strävar efter att tillhandahålla den mest korrekta och uppdaterade information som finns tillgänglig, men det kan finnas felaktigheter eller skrivfel i informationen om produkter och tjänster på Webbsidan. Mölnlycke kan när som helst göra ändringar av Webbsidan och informationen på Webbsidan eller ändra produkterna och tjänsterna som beskrivs på Webbsidan.

Användaren ansvarar själv för hur Användaren använder informationen, produkterna och tjänsterna på Webbsidan. Mölnlycke frånsäger sig allt ansvar för lämpligheten och korrektheten hos informationen och de beskrivna produkterna och tjänsterna på Webbsidan. All sådan information och alla sådana produkter och tjänster tillhandahålls i befintligt skick, utan garantier, inklusive eventuella underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och/eller icke-intrång.

Mölnlycke ska under inga omständigheter hållas ansvariga för: eventuella indirekta eller oavsiktliga skador eller följdskador och relaterade skadestånd som uppstår på grund av eller i samband med användningen av denna Webbsida, eller på grund av eller i samband med att Webbsidan inte är tillgänglig, och ska heller inte hållas ansvariga för eventuella indirekta eller oavsiktliga skador eller följdskador och relaterade skadestånd som uppstår på grund av användningen av information, produkter och tjänster som erhållits på eller via Webbsidan, oavsett eventuella avtalsvillkor, skadeståndsgrundande händelser, strikt skadeståndsansvar och andra skyldigheter, även om Mölnlycke informerats om möjligheten att skadeståndsersättning begärs. Eftersom vissa stater/jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oavsiktliga skador är ovanstående begränsning eventuellt inte tillämplig överallt.

Mölnlycke frånsäger sig allt ansvar för skador som uppstått på grund av virus, annan skadlig kod eller via elektroniska filer som finns tillgängliga på Webbsidan och som påverkar Användarens datorsystem.

9 Ansvarsförsäkring

Genom att använda Webbsidan godkänner du dessa användarvillkor och förbinder dig att försvara och gottgöra Mölnlycke och dess respektive dotterbolag samt alla deras tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare, juridiska ombud, anställda, avlösare, representanter och företrädare, och att inte hålla ovannämnda parter ansvariga för skador, skadeståndsanspråk, personskador, skulder, förluster, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader och rättegångskostnader), relaterade till eller som följd av Användarens bruk av denna webbplats eller eventuella brott mot dessa Villkor.

10 Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om Webbsidan eller vill ha mer information om Mölnlyckes produkter eller tjänster är du välkommen att kontakta oss via lämpligt kontaktformulär.

11 Tillämpliga lagar och regler

Dessa Villkor regleras av svensk lag och inga andra motstridiga lagar och regler är tillämpliga. Eventuella tvister som härrör från eller i samband med användningen av denna Webbsida ska utan undantag behandlas av det svenska domstolsväsendet.

12 Annat

Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan Användaren och Mölnlycke med avseende på denna Webbsida och de ersätter alla tidigare eller samtidiga meddelanden och förslag mellan användaren och Mölnlycke med avseende på denna Webbsida, oavsett om dessa förmedlats elektroniskt, muntligen eller skriftligen.

Underlåtenhet att insistera på den strikta efterlevnaden av dessa Villkor kommer inte att fungera som en friskrivning från eventuella efterföljande felaktigheter eller underlåtenheter från Mölnlyckes sida. Inget avstående från Mölnlycke av några rättigheter enligt dessa Villkor kommer, under några omständigheter, anses vara ett avstående av andra rättigheter eller en ansvarsfriskrivning från andra bestämmelser, om avståendet/ansvarsfriskrivningen inte nedtecknas skriftligen och undertecknas av en behörig representant för Mölnlycke.

En tryckt version av dessa Villkor och eventuella relaterade tillkännagivanden som lämnas i elektronisk form, som baseras på eller relaterar till dessa Villkor i samma utsträckning och under samma villkor som andra affärsdokument och handlingar som ursprungligen tagits fram och använts i tryckt format, skall anses giltiga i rättsliga eller administrativa förfaranden.

Om någon del av dessa Villkor bedöms vara ogiltig eller inte verkställbar i enlighet med gällande lag inklusive, men inte begränsat till, de garantibeskrivningar och ansvarsbegränsningar som anges ovan, ska den ogiltiga eller ej verkställbara bestämmelsen ersättas av en giltig, verkställbar bestämmelse som stämmer överens med den ursprungliga bestämmelsens avsikt och resten av dessa Villkor skall fortsätta att gälla.

Alla rättigheter som inte uttryckligen anges här är reserverade.

Kontakta oss
Select your market

Select your market