Lösningar för brännskador - kliniska bevis

Mepitel på barn med brännskador

Prospektiv randomiserad studie av effekten av Mepitel® på barn med delhudsbrännskada till följd av skållning1.

Syfte

Denna uppsats presenterar resultaten av en randomiserad kontrollerad klinisk studie som genomfördes för att utvärdera effekten av Mepitel på 63 barn med delhudsbrännskador till följd av skållning.


Metod

Barn i åldern 12 år och yngre med delhudsbrännskador som täcker 15% av den totala kroppsytan (TBSA) randomiserades till behandling med antingen Mepitel eller silversulfadiazin (SSD). Sekundära förband, våt och torr gasbinda, applicerades vid båda behandlingarna.

Data samlades in i tid för sårläkning (mätt med antalet dagar tills såren var 25%, 50%, 75% och 100% epitelialiserande), skorpbildning, smärta vid förbandsbyte (mätt med hjälp av objektiv smärtskala) och tid som krävdes för förbandsbyte.

Efter att patienten skrevs ut, analyseras fakturerade sjukhusavgifter för att särskilja förbandskostnader, kostnader för läkemedel och de totala kostnaderna.


Resultat

Barn med sår som behandlats med Mepitel läkte betydligt snabbare än kontrollgruppens (p> 0,001), uppvisade mindre skorpbildning (p> 0,05) och upplevde mindre smärta vid förbandsbyte (p> 0,05).

De barn som behandlades med Mepitel hade ungefär 75% färre omläggningar än krontrollgruppen, vilket ytterligare minskar den upplevda smärtan hos barnen och resulterar i betydande lägre kostnader för förbandsbyte och läkemedel.

Patienter som behandlas med Mepitel var också förknippat med betydligt lägre genomsnittlig daglig sjukhusavgift (US $ 1937 vs US $ 2316: p = 0,025).


Slutsatser

Mepitel uppvisade överlägsna läkningstider och sänkta smärtnivåer under förbandsbyten jämfört med behandling med silversulfadiazin. Barn som behandlas med Mepitel genomgick cirka 75% färre omläggningar än de som behandlades med silversulfadiazin. Författarna menar att användningen av Mepitel är ett betydande framsteg i behandlingen av barn med delhudsbrännskada till följd av skållning.

Referenser

  1. Gotschall C.S et al. Prospective, randomized study of the efficacy of Mepitel on children with partial-thickness scalds. Journal of Burn Care & Rehabilitation 1998.
Dela

Brännskador - klinisk genomgång

Skador på huden påverkar dess funktioner negativt och utsätter individen för en risk. Termiska skador kallas vanligtvis "brännskador", och påverkar stort hudens egenskaper...