Förekomst av trycksår

Det finns två vanliga mått för förekomsten av trycksår4,5

 • Prevalens - det vanligaste måttet: kan ses som antalet i en given population med ett visst tillstånd vid en viss tidpunkt. Observera att detta skulle inkludera både patienter med trycksår vid inskrivning och de som har fått trycksår sedan de skrevs in
 • Incidens – kan ses som antalet nya fall av ett visst tillstånd under en given tidsperiod. Detta är ett mer komplext mått, och tidsperioden mäts oftast i veckor eller månader.
 • Termerna prevalens och incidens används ofta felaktigt, men eftersom deras innebörd skiljer sig väsentligt är det viktigt att använda dem rätt.
 • Sjukvårdsförvärvade – detta avser trycksår som uppträder efter inskrivning på en vårdinrättning. Detta kan vara ett relevant mått för att bedöma effekten av preventionsprogram

 Prevalensen av trycksår varierar mellan olika länder och rapporters ofta vara högre inom vissa specialiteter, t.ex. intensivvård och äldrevård.

Prevalens av trycksår

 • 5 europeiska länder
  och 5947 patienter6
  – 18,1 % prevalens
 • USA: 651 vårdinrättningar
  med 85838 patienter7
  – 14,8 % prevalens
 • Kanada: nationell prevalens8
  – 26%
 • Australien: olika publicerade rapporter9
  – 4.5- 27%
 • Kina – studie med 2913 patienter10
  – 1,8 % prevalens
 • Sydkorea11
  – 0,44-0,49 % incidens i akutvård
  – 47,4 % i hemvård
  – 21,7-45,5 % i intensivvård