Smärtpåverkan

Trycksår är smärtsamma sår som kan ha stor inverkan på patientens livskvalitet. Smärtnivån vid trycksår har ofta förbisetts, men i nyare studier har följande statistik för patienternas smärta rapporterats:

  • Upp till 87,5 % av patienterna rapporterar smärta vid förbandsbyte12
  • Prevalensen för smärta vid trycksår rapporteras vara 16,3 %13


Enligt riktlinjer från NPUAP/EPUPA kan denna smärta både kvantifieras och differentieras från andra smärtepisoder. Ett viktigt påpekande i riktlinjerna är också att den förekommer både i samband med procedurer och i vila. Dessutom rekommenderas det i riktlinjerna att alla patienter med trycksår ska smärtbedömas med hjälp av en validerad skala (även kallad VAS-skala) och att preventiva åtgärder/behandlingsåtgärder ska införas.

Nyligen har dessutom användning av smärta eller förändrade förnimmelser identifierats som riskfaktorer, men mer forskning krävs.

 

Exempel på VAS-skala för att mäta smärta: