Skip to Main Content
I'm looking for

Ansvarsfullt företagande – på riktigt

Vår uppförandekod i praktiken

Vi efterlever vår uppförandekod i praktiken genom att respektera människor och miljö, försvara mänskliga rättigheter och bekämpa förtryck och korruption.

Våra kvalitetsansvariga på fabrikerna ser till att vi efterlever Uppförandekoden
Våra kvalitetsansvariga på fabrikerna ser till att vi efterlever Uppförandekoden

Vi mäter och övervakar kontinuerligt större delen av våra resultat enligt GRI:s riktlinjer (Global Reporting Initiative).. Vi stödjer FN:s Global Compact , och vi följer Global Reporting Initiative (GRI) Index och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Vårt moderbolag Investor AB genomför dessutom årligen en företagsomfattande utvärdering av hållbarheten.

Utbildning och stöd

Varje år genomgår alla våra anställda en utbildning för att säkra att de är medvetna om vår Uppförandekod, våra globala riktlinjer för etik och integritet och om vad som krävs av dem.

Utöver utbildningen av våra egna anställda kräver vi också ett korrekt, hållbart och etiskt beteende från våra leverantörer. När vi väljer en ny leverantör använder vi oss av en utvärderingsprocess för att granska leverantören och företagets historia. Vi informerar även alla våra medarbetare om vår globala handelspolicy och våra globala riktlinjer för etik och integritet.

Program för miljö, hälsa och säkerhet

På Mölnlycke är vi fast beslutna att bedriva en hållbar verksamhet. Vi lutar oss inte tillbaka när vi nått våra mål, utan fortsätter hela tiden med förbättringsarbetet. Ett led i detta är vårt nya program för miljö, hälsa och säkerhet, där vi höjt ribban för målen vi ska nå de kommande åren.

Goda arbetsförhållanden

Respekt för arbetstagarnas rättigheter är en grundläggande del i vår Uppförandekod och även i våra standarder för leverantörer. Det innefattar våra anställdas föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar. Vi har även nolltolerans mot slaveri och alla typer av tvångsarbete, och vi informerar löpande våra leverantörer om kraven i våra standarder för leverantörer för att säkra att de tillämpar skäliga arbetsvillkor.

Bekämpning av korruption

Vi är ett stort företag med verksamheter i hela världen. Därför måste vi vara mycket vaksamma när det gäller att förhindra korruption inom företaget och hos våra leverantörer. Vi har en internationell telefontjänst som alla anställda kan använda för att rapportera om incidenter, oavsett var de händer. Vi undersöker alla rapporterade incidenter och vidtar lämpliga disciplinära åtgärder i enlighet med fastställda procedurer, och följer även upp åtgärderna vid behov.

Skydd av mänskliga rättigheter

Alla Mölnlyckes anställda har rätt till samma respekt för sina mänskliga rättigheter och anställningsrättigheter, oavsett var i världen de arbetar. Vi kommer inte att göra affärer med leverantörer som inte respekterar sina anställdas rättigheter.

Vi ber alltid våra leverantörer att skriva på våra standarder för leverantörer (Supplier Standards  ) och att de vid behov genomgår en granskning av hur väl de respekterar mänskliga rättigheter. Vi utvärderar formellt över 50 % av våra primära leverantörer, och där ingår en granskning av mänskliga rättigheter enligt vår Uppförandekod.

Engagemang i den offentliga politiken

Vi arbetar aktivt för att främja god praxis inom läkemedelsindustrin och vårdsektorn genom att engagera oss i offentliga politiska frågor. Vi bidrar till utvecklingen av offentliga policyer och deltar i ansvarsfull lobbying, främst genom vårt medlemskap i Eucomed som främjar medicinteknisk industri i EU, men också genom vårt medlemskap i följande branschorganisationer: AdvaMed i USA, Medical Technology Association of Australia (MTAA), kanadensiska Medical Technology Companies (MEDEC) och Swedish Medtech.

Vi följer lagar och regler

Vi är mycket noga med att följa relevanta lagar och regler i alla länder där vi bedriver verksamhet. Våra efterlevnadsansvariga medarbetare säkerställer att vi uppfyller alla nödvändiga regler inom områden som bland annat sysselsättning och miljöpåverkan, och att vi följer lagar om bestickning och korruption.

Anställda och externa partners uppmuntras att ta kontakt med våra efterlevnadsansvariga och rapportera incidenter till dem. För frågor kopplade till brottsliga eller oetiska beteenden har vi även en visselblåsarfunktion, som sköts av ett team bestående av vår Chief Compliance Officer, vår vice VD för HR och vår chefsjurist. Teamet avgör vilken avdelning som ansvarar för undersökning och uppföljning av varje ärende.

Avskaffa barnarbete

I den position vi har som internationellt företag erkänner vi vårt och våra leverantörs ansvar för att bidra till avskaffandet av barnarbete överallt där vi är verksamma. Vi övervakar kontinuerligt våra leverantörer, och om det finns risk för att de utnyttjar barnarbetare agerar vi omedelbart.

Share this page on social media

Kontakta oss
Select your market

Select your market