Uttalande om bekämpning av modern form av slavarbete

Uttalande om bekämpning av modern form av slavarbete

Vår policy

Hållbarhet och socialt ansvar är en del av vår företagsidentitet. Vi är ett stort företag och är en stor köpare, och vi strävar efter att påverka arbetsförhållanden i positiv riktning, förebygga slavarbete och främja arbetarnas rättigheter i våra leverantörers fabriker.

Vi får varken direkt eller indirekt vara involverade i situationer som innefattar brott mot mänskliga rättigheter. Vi kämpar för att våra anställdas rättigheter ska respekteras, och det gäller även de anställda hos våra leverantörer. Vi samarbetar inte med någon leverantör som kränker sin personals anställningsrättigheter eller mänskliga rättigheter.

Vi är medvetna om att etiskt beteende även handlar om företagets kultur, riktlinjer och tillvägagångssätt. Vi har som mål att 2020 vara den ledande arbetsgivaren inom medicinteknisk utrustning, något som endast kan ske om vi tar etiskt och socialt ansvar i våra anställningsförfaranden och när det gäller våra anställdas mänskliga rättigheter.

Vi överför detta tankemönster till vårt samarbete med våra leverantörer, och bygger långsiktiga relationer som grundas på rättvisa, samarbete, transparens och öppen kommunikation. I gengäld ber vi våra leverantörer att främja god praxis bland sina partners och leverantörer.

Vårt tillvägagångssätt

Våra riktlinjer för våra anställda och leverantörer baseras på de principer som finns i följande dokument:

  • FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
  • FN:s globala överenskommelse och Agenda 21
  • ISO 26000 Riktlinjer för socialt ansvarstagande
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  • Relevanta konventioner från ILO (Internationella arbetsorganisationen

Säkerställa regelefterlevnad inom vår organisation

Inom vår organisaton

Vi har lokala HR-representanter på alla våra fabriker, anläggningar och försäljningskontor över hela världen. De har till uppgift att genomföra vår personalpolitik och sluta avtal. Vi granskar regelbundet regelefterlevnaden på alla våra anläggningar.

Inom leveranskedjan

Vi har utarbetat ett styrningssystem för att övervaka, förbättra och kontrollera våra leverantörers uppförande och mäta deras resultat mot våra standarder. Detta omfattar även i hur stor utsträckning leverantörerna respekterar de anställdas mänskliga rättigheter och anställningsrättigheter.

Vi utvärderar mer än 50 procent av våra huvudleverantörer, vilket innefattar en utvärdering av respekten för de mänskliga rättigheterna.

Vi genomför leverantörsrevisioner för att utvärdera våra leverantörers kvalitetssystem. Revisionerna omfattar intervjuer med anställda och chefer, inspektioner av produktionsanläggningar samt granskning av journaler. Vårt anmälda organ i området där leverantören är verksam kan även komma att kontrollera leverantörens anläggningar.

Om en leverantör kränker de anställdas mänskliga rättigheter eller anställningsrättigheter avbryter vi vårt samarbete eller kräver att situationen åtgärdas omgående. Vi ber leverantören att inom 48 timmar bekräfta att situationen har uppmärksammats och att åtgärder har vidtagits för att korrigera situationen. Efter 14 dagar kräver vi att leverantören antingen dokumenterar på vilket sätt situationen har åtgärdats eller lägger fram en detaljerad plan med åtgärderna som kommer att vidtas samt ett planerat slutförandedatum. Vi ber slutligen om bevis på att situationen har åtgärdats.

Resultatindikatorer (KPI)

Indikatorer

Vårt resultat för 2015

  • Enligt våra leverantörsutvärderingar fanns det ingen risk för kränkning av de anställdas rättigheter.
  • Det fanns ingen risk för tvångsarbete hos några av våra verksamheter eller leverantörer.

Kontakta oss

För att kontakta vårt huvudkontor eller andra lokala kontor, vänligen se företagets kontaktförteckning.

För produktreklamationer eller oönskad medicinsk händelse, vänligen ta kontakt via formuläret för reklamationer.

 


 

Mölnlycke Health Care AB
Box 130 80
402 52 Göteborg
Sverige

 

Besöksadress:
Gamlestadsvägen 3c

Telefon: 031-722 30 00

 


 

Kontakta oss