Uppförandekoden i praktiken

Uppförandekoden i praktiken

Vi mäter och övervakar kontinuerligt nästan alla våra resultat och jämför dem mot GRI-riktlinjerna (Global Reporting Initiative). Dessutom genomförs varje år en företagsriskbedömning av vårt moderbolag, Investor AB.

Utbildning och support

Vi utbildar våra anställda varje år för att de ska känna till vår uppförandekod, vår globala kod om etik och integritet, och vad som förväntas av dem.

Våra krav gäller inte bara våra anställda; vi arbetar även för att säkra ett korrekt, hållbart och etiskt uppförande hos våra leverantörer. När vi ska välja en ny leverantör granskar vi företaget med hjälp av en utvärderingsprocess. Vi informerar även företaget om vår globala handelspolicy och vår globala kod om etik och integritet.

Milmö-, hälso- och säkerhetsprgrammet

På Mölnlycke Health Care är vi fast beslutna att driva vårt företag på ett hållbart sätt. 2015 lyckades vi göra betydande framsteg – vi minskade CO2-utsläppen från våra transporter med 7 procent och vår energiförbrukning med 4 procent. Men vi nöjer oss inte med det – vi strävar alltid efter att bli bättre, vilket har lett till att vi utformat ett nytt miljö-, hälso- och säkerhetsprogram med ambitiösare mål inför de tre kommande åren.

Främja goda arbetsrelationer

Respekt för arbetstagarnas rättigheter är en grundläggande princip i både vår uppförandekod och vår leverantörsstandard. Detta omfattar även de anställdas rätt till föreningsfrihet på arbetsplatsen och till kollektivavtal. Vi har även en nolltolerans vad gäller slavarbete och annan form av tvångsarbete.

Motarbeta korruption

Som ett stort internationellt företag är vi vaksamma när det gäller att förebygga korruption kopplad till någon av våra verksamheter eller leverantörer. Vi har en internationell telefontjänst för anställda som vill rapportera korruptionsrelaterade incidenter. Vi undersöker alla rapporterade fall och vidtar vid behov lämpliga disciplinära åtgärder eller uppföljningsåtgärder.

Skydda mänskliga rättigheter

Alla Mölnlycke Health Cares medarbetare har samma rätt att få sina mänskliga rättigheter och anställningsrättigheter respekterade, oavsett var i världen de befinner sig. Vi samarbetar inte med någon leverantör som inte respekterar de anställdas rättigheter.

Vi ber våra leverantörer underteckna vår leverantörsstandard och vid behov genomgå kontroll för upprätthållande av de mänskliga rättigheterna. Vi utvärderar mer än 50 procent av våra huvudleverantörer, och i utvärderingen ingår en granskning av efterlevnad av mänskliga rättigheter enligt vår uppförandekod.

Engagemang i allmänpolitiska frågor

Vi deltar aktivt i främjandet av god praxis inom den medicintekniska branschen och sjukvårdsbranschen genom allmänpolitiskt engagemang. Vi fastställer allmänpolitiska ställningstaganden och medverkar i ansvarsfull lobbyverksamhet, huvudsakligen via vårt medlemskap i Eucomed, som främjar den medicintekniska industrin inom EU, men även via vårt medlemskap i följande branschorganisationer: AdvaMed i USA, Medical Technology Association i Australien (MTAA), Kanadas medicintekniska företag (MEDEC) samt svenska Medtech.

Efterlevnad av lagar och bestämmelser

Vi är angelägna om att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser i de länder där vi bedriver verksamhet. Via våra medarbetare som ansvarar för efterlevnaden av lagar och bestämmelser säkerställer vi att vi följer alla tillämpliga lagar gällande till exempel anställning och miljöpåverkan, samt att vi arbetar med bekämpning av mutor och annan korruption. Vi uppmuntrar våra anställda och externa partners att rådfråga och/eller rapportera incidenter till dessa medarbetare. När det gäller olagligt eller oetiskt beteende har vi även en telefontjänst för uppgiftslämning där CCO (Chief Compliance Officer), vice VD för HR samt generaldirektören mottar samtalen. De avgör sedan vilken avdelning som ansvarar för undersökning och uppföljning av varje incident

Avskaffa barnarbete

Som ett internationellt företag har både vi och våra leverantörer ett ansvar att hjälpa till att avskaffa barnarbete överallt där vi är verksamma. Vi övervakar ständigt våra leverantörer och om det finns en risk att de anställer barn vidtar vi omedelbart åtgärder för att förhindra detta.

Modern form av slavarbete (eng)

Kontakta oss

För att kontakta vårt huvudkontor eller andra lokala kontor, vänligen se företagets kontaktförteckning.

För produktreklamationer eller oönskad medicinsk händelse, vänligen ta kontakt via formuläret för reklamationer.

 


 

Mölnlycke Health Care AB
Box 130 80
402 52 Göteborg
Sverige

 

Besöksadress:
Gamlestadsvägen 3c

Telefon: 031-722 30 00

 


 

Kontakta oss