Lär dig mer om preventionsstrategier

  • Prevention av trycksår en en komplex, multifaktoriell process. Evidensbaserade rekommendationer ska utformas för varje specifik miljö efter noggrann bedömning av läkare.
  • Risken för rättstvister diskuteras i ett antal artiklar. Man bör vara medveten om att tvisterna inte bara rör avsaknad av preventionsprogram utan även brott mot erkända riktlinjer.
  • De senast utgivna riktlinjerna är utarbetade av NPUAP/EPUAP: Pressure Ulcer Prevention and Treatment Clinical Practice Guidelines.