Lär dig mer om trycksårskategorier

De internationella definitionerna och det internationella klassificeringssystemet för trycksår har nyligen setts över och släppts i uppdaterad form av NPUAP och EPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel och European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention och behandling av trycksår: riktlinjer för klinisk praxis. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009)1.

  • Historiskt har termerna stadium och grad oftast använts, men nyligen infördes termen kategori för att undvika intrycket att det alltid
    sker en utveckling från stadium 1 till 4.
  • I litteraturen används alla termerna som synonymer.
  • Det anses felaktigt att sänka stadiet för ett sår när det läker, t.ex. ska ett stadium/kategori 4-sår alltid dokumenteras som ett sådant. I stället ska läkningen följas med hjälp av särskilda verktyg för det ändamålet.