Prevention av trycksår

Sårhistoria

By : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Posted in: Prevention av trycksår

Trycksår är inget nytt fenomen. De första rapporterna i litteraturen är flera tusen år gamla. Under de senaste årtiondena har kunskapsmassan ökat och forskningsrönen snabbt blivit fler, vilket har lett till behandlingsriktlinjer, riskbedömningsverktyg och preventionsprogram. Lär dig mer om trycksår.Sidans topp

Introduktion till trycksår

Mölnlycke Health Care är medvetna om de utmaningar sjukvårdspersonal ställs inför vid behandling och prevention av trycksår. Informationen i detta avsnitt om trycksår är tänkt att hjälpa dig bygga upp egen kunskap om trycksår. Dessutom får du information om en del av de lösningar som Mölnlycke Health Care erbjuder för att behandla och förebygga trycksår hos patienterna

Ett trycksår kan definieras som en "lokaliserad skada på hud och/eller underliggande vävnad, vanligen över en benprominens, som orsakas av tryck eller tryck i kombination med skjuvkrafter.
Ett antal bidragande eller förvärrande faktorer är förknippade med trycksår. Hur viktiga dessa faktorer är återstår att klarlägga."1

Trycksår är inget nytt fenomen – det finns rapporter om trycksår från tusentals år tillbaka – men under de senaste årtiondena har kunskapsmassan ökat och forskningsrönen blivit fler, vilket har lett till behandlingsriktlinjer, riskbedömningsverktyg och preventionsprogram. Artiklar med fokus på trycksår har t.ex. ökat med 960 procent mellan 1990 och 2008.2

Sidans topp

Omfattning av trycksår

Sakrum rapporteras oftast som det vanligaste stället för trycksår i de flesta vårdmiljöer. Hälen rapporteras som näst vanligast, och enligt de senaste datatrenderna verkar incidensen av hälsår vara på väg att öka. Ett ämne som har kommit i fokus under den senaste tiden är trycksår i samband med medicintekniska produkter, som tas upp i en rapport3 som anger att:

 • 1,4 % av patienterna hade ett trycksår relaterat till en medicinteknisk produkt
 • Av 113 trycksår var 39 (34,5 %) relaterade till medicintekniska produkter
 • Patienter med medicintekniska produkter löpte 2,4 gånger större risk att utveckla trycksår

Sidans topp

Förekomst av trycksår

Det finns två vanliga mått för förekomsten av trycksår4,5

 • Prevalens - det vanligaste måttet: kan ses som antalet i en given population med ett visst tillstånd vid en viss tidpunkt. Observera att detta skulle inkludera både patienter med trycksår vid inskrivning och de som har fått trycksår sedan de skrevs in
 • Incidens – kan ses som antalet nya fall av ett visst tillstånd under en given tidsperiod. Detta är ett mer komplext mått, och tidsperioden mäts oftast i veckor eller månader.
 • Termerna prevalens och incidens används ofta felaktigt, men eftersom deras innebörd skiljer sig väsentligt är det viktigt att använda dem rätt.
 • Sjukvårdsförvärvade – detta avser trycksår som uppträder efter inskrivning på en vårdinrättning. Detta kan vara ett relevant mått för att bedöma effekten av preventionsprogram

 Prevalensen av trycksår varierar mellan olika länder och rapporters ofta vara högre inom vissa specialiteter, t.ex. intensivvård och äldrevård.

Prevalens av trycksår

 • 5 europeiska länder
  och 5947 patienter6
  – 18,1 % prevalens
 • USA: 651 vårdinrättningar
  med 85838 patienter7
  – 14,8 % prevalens
 • Kanada: nationell prevalens8
  – 26%
 • Australien: olika publicerade rapporter9
  – 4.5- 27%
 • Kina – studie med 2913 patienter10
  – 1,8 % prevalens
 • Sydkorea11
  – 0,44-0,49 % incidens i akutvård
  – 47,4 % i hemvård
  – 21,7-45,5 % i intensivvård

Referenser

 1. National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009
 2. Bibliometric Analysis of Pressure Ulcer research. JWOCN; 37(6); 627-632; Hong-Lin Chen et al; 2010
 3. Medical Device related pressure ulcers in hospitalised patients. International Wound Journal; 7(5); 358-365; Black J M et al; 2010
 4. WOCN Society. Professional Practice Manual 3rd Edition, Appendix D Prevalence and Incidence: A Toolkit for Clinicians, Mt. Laurel NJ; 2005 3. Dressing related pain in patients with chronic wounds: an international patient perspective. Price P et al. International Wound Journal; 2008
 5. International Guidelines: Pressure ulcer prevention: prevalence and incidence in context. A consensus document. London: MEP Ltd, 2009
 6. Pressure Ulcer Prevalence Monitoring Project: Summary report on the Prevalence of Pressure Ulcers. EPUAP Review; Volume 4, Issue 2, 2002
 7. Results of nine international pressure ulcer surveys: 1989-2005. Ostomy Wound Management; 54(2). Vangilder C et al; 2008
 8. Prevalence of pressure ulcers in Canadian healthcare settings. Ostomy/Wound Management. 50(10):22-38. Woodbury MG, Houghton PE; 2004
 9. Prentice JL, Stacey MC. Pressure ulcers: the case for improving prevention and management in Australian health care settings. Primary Intention 2001; 9: 111-12027
 10. A Cross-sectional Descriptive Study of Pressure Ulcer Prevalence in a Teaching Hospital in China Zhao G, Ostomy Wound Manage. 2010 Feb;56(2):38-42
 11. Factors affecting healing of Pressure ulcers in Korean Acute Hospital. Sung Y.H et al. WOCN January 2011
 12. Description of pressure ulcers pain at rest and at dressing change. Szor JK. JWOCN. 26(3):115–120; 1999
 13. Pressure ulcer pain suffering; issues in a multi centre pain prevalence, Nixon J et al. Oral presentation at EPUAP Annual Conference, Birmingham, UK. 2010
 14. Reaching for the moon: achieving zero pressure ulcer prevalence. J Wound Care 18(4): 137–44 Bales I, Padwojski A ;2009
 15. The cost of pressure ulcers in the UK: Age and Ageing; 33: 230–235; Bennett G et al; 2004
 16. Legal Issues in the Care of Pressure Ulcer Patients: Ket Concepts for Healthcare Providers – A Consensus Paper from the International Expert Wound Care Advisory Panel. 23(11):493-507, November; Fife C et al; 2010
 17. Centers for Medicare & Medicaid Services. Proposed Fiscal Year 2009 Payment, Policy Changes for Inpatient Stays in General Acute Care Hospitals. Available at: http://www.cms.hhs.gov/apps/media/press/factsheet.asp?Counter=3045&intNumPerPage=10&checkDate=&checkKey=&srchType=1&numDays=3500. Accessed May 13, 2008.
 18. Centers for Medicare & Medicaid Services. Medicare Program; Proposed Changes to the Hospital Inpatient Prospective Payment Systems and Fiscal Year 2009 Rates; Proposed Changes to Disclosure of Physician Ownership in Hospitals and Physician Self-Referral Rules; Proposed Collection of Information Regarding Financial Relationships Between Hospitals and Physicians; Proposed Rule. Federal Register. 2008;73(84):23550. Available at: http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/08-1135.pdf
 19. Hospitalisation related to pressure ulcers among adults 18 years and over. Agency for Healthcare Research and Quality; Statistical Brief #64. 2006
 20. Interprofessional Management of Complex Continuing Care Patient Admitted with 18 Pressure Ulcers. Baker T et al. Ostomy Wound Management; Feb 2011
 21. Pressure Ulcer Classification; Differentiation between pressure ulcers and moisture lesions. EPUAP Review 6(3); Defloor T., et al ;2005
 22. Wound Dressing Shear Test Method (Bench) Providing Results Equivalent to Humans.Bill B et al. Poster Presentation at the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 23. Wound Dressings, Measuring the Microclimate They Create, Call E. Oral Presentationat the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 24. Dressings can prevent pressure ulcers :fact or fallacy? The problem of pressure ulcer prevention. Wounds UK;5(4) pg 61-64; Butcher M et al; 2009
 25. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing: May/June 2007 - Volume 34 - Issue 3S - p S67 doi: 10.1097/01.WON.0000271036.00057.f8 Scientific and Clinical Abstracts From the 39th Annual Wound, Ostomy and Continence Nurses Annual Conference, Salt Lake City, Utah, June 9-13, 2007:Research Abstracts: Wound-Evidence-Based Interventions
 26. Shear A contributory factor in pressure ulceration. A presentation aimed at clinicians and associated professional. www.npuap.org; accessed 14/12/09
 27. Temperature-modulated pressure ulcers: a porcine model. Arch Phys Med Rehabil. 76(7):666-73; Kokate J.Y et al; 1995
Dela

Dyra sår
Dyra sår

Trycksår utgör en stor börda för hälso- och sjukvårdssystemen i hela världen. ...

Riskfaktorer
Riskfaktorer

Både inre och yttre faktorer måste beaktas: allmän hälsa, näringsstatus,...

Sårkategorier
Sårkategorier

För att beskriva status för ett sår rekommenderar EPUAP och NPUAP1 att...

Preventionsstrategier
Preventionsstrategier

En preventionsstrategi för trycksår bör alltid inkludera risk- och hudbedömning,...

Framgångsrik behandling
Framgångsrik behandling

Riskbedömning kan användas för att identifiera patienter som löper hög...

Förband för att förebygga
Förband för att förebygga

Mepilex® Border Sacrum kan bidra till ert preventionsprogram...

Fyra faktorer
Fyra faktorer

Vid jämförelse med inget förband och med konkurrenternas produkter har...

Prevention av trycksår - Kliniskt bevisad...
Prevention av trycksår - Kliniskt bevisad minskning av trycksår

C. Tod Brindle11 visade att Mepilex® Border Sacrum...