Prevention av trycksår

Dyra sår

By : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Posted in: Prevention av trycksår

dyra_sar

Trycksår utgör en stor börda för hälso- och sjukvårdssystemen i hela världen.  Dessa smärtsamma sår kan ha stor inverkan på patienternas livskvalitet, och det är viktigt att sjukvården överväger hur genomförandet av preventionsprotokoll kan erbjuda långsiktiga besparingar. Exempelvis är kostnaden för ett förband minimal jämfört med kostnaden för att behandla ett fullt utvecklat trycksår.

Sidans topp

Lär dig mer om konsekvenserna av trycksår

Trycksår kan ha stora konsekvenser både för individen och för sjukvården.

Patientens lidande ökar

 • Ökat lidande
 • Ökad smärta
 • Kan inte återgå till ett normalt liv
 • Sänkt livskvalitet
 • Ökad infektionsrisk
 • Ökad risk att dö

Vårdkostnaden ökar

 • Längre sjukhusvistelse
 • Ökad tidsåtgång för sjuksköterskorna
 • Ökad kostnad för förbrukningsvaror
 • Ökad kostnad för läkemedel
Sidans topp

Smärtpåverkan

Trycksår är smärtsamma sår som kan ha stor inverkan på patientens livskvalitet. Smärtnivån vid trycksår har ofta förbisetts, men i nyare studier har följande statistik för patienternas smärta rapporterats:

 • Upp till 87,5 % av patienterna rapporterar smärta vid förbandsbyte12
 • Prevalensen för smärta vid trycksår rapporteras vara 16,3 %13


Enligt riktlinjer från NPUAP/EPUPA kan denna smärta både kvantifieras och differentieras från andra smärtepisoder. Ett viktigt påpekande i riktlinjerna är också att den förekommer både i samband med procedurer och i vila. Dessutom rekommenderas det i riktlinjerna att alla patienter med trycksår ska smärtbedömas med hjälp av en validerad skala (även kallad VAS-skala) och att preventiva åtgärder/behandlingsåtgärder ska införas.

Nyligen har dessutom användning av smärta eller förändrade förnimmelser identifierats som riskfaktorer, men mer forskning krävs.

 

Exempel på VAS-skala för att mäta smärta:

 

Sidans topp

Ekonomiska konsekvenser

Trycksår innebär en stor börda för hälso- och sjukvårdssystemen över hela världen, och under de senaste åren har ytterligare kostnader tillkommit genom allt flera rättstvister.
Vårdpersonal måste vara medveten om både de direkta och de indirekta kostnaderna och om hur tillämpningen av preventionsprotokoll kan innebära långsiktiga besparingar. Ett förband är ett exempel på ett preventionsverktyg till minimal kostnad jämfört med kostnaden för att behandla ett trycksår.

Några fakta om de verkliga ekonomiska kostnaderna för trycksår:

Fakta 1 De uppskattade kostnaderna för den amerikanska sjukhussektorn är 11 miljarder US-dollar per år 14.
Fakta 2 Den uppskattade kostnaden i det brittiska offentliga sjukvårdssystemet (NHS) är 1,4–2.1 miljarder pund årligen (4 % av NHS totala kostnader)15.
Fakta 3 det är vanligt med rättsprocesser både inom akutvård och långvård – i vissa fall med höga skadestånd 16.
Fakta 4 Den genomsnittliga kostnaden för att behandla en patient med ett sår vars stadium inte går att bestämma eller en djup vävnadsskada uppskattas till 43 180 US-dollar17,18.
Fakta 5 En amerikansk rapport visar att den genomsnittliga tiden för sjukhusvistelsen är nästan tre gånger längre19.
Fakta 6 Den genomsnittliga sjukhuskostnaden för trycksår i USA är 14 260 US-dollar och motsvarande kostnad i Korea är mellan 3 000 och 7 000 US-dollar11.
Fakta 7 Kostnaden för behandling av trycksår i den kanadensiska vården rapporteras vara 9000 US-dollar20.

 

Referenser

 1. National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009
 2. Bibliometric Analysis of Pressure Ulcer research. JWOCN; 37(6); 627-632; Hong-Lin Chen et al; 2010
 3. Medical Device related pressure ulcers in hospitalised patients. International Wound Journal; 7(5); 358-365; Black J M et al; 2010
 4. WOCN Society. Professional Practice Manual 3rd Edition, Appendix D Prevalence and Incidence: A Toolkit for Clinicians, Mt. Laurel NJ; 2005 3. Dressing related pain in patients with chronic wounds: an international patient perspective. Price P et al. International Wound Journal; 2008
 5. International Guidelines: Pressure ulcer prevention: prevalence and incidence in context. A consensus document. London: MEP Ltd, 2009
 6. Pressure Ulcer Prevalence Monitoring Project: Summary report on the Prevalence of Pressure Ulcers. EPUAP Review; Volume 4, Issue 2, 2002
 7. Results of nine international pressure ulcer surveys: 1989-2005. Ostomy Wound Management; 54(2). Vangilder C et al; 2008
 8. Prevalence of pressure ulcers in Canadian healthcare settings. Ostomy/Wound Management. 50(10):22-38. Woodbury MG, Houghton PE; 2004
 9. Prentice JL, Stacey MC. Pressure ulcers: the case for improving prevention and management in Australian health care settings. Primary Intention 2001; 9: 111-12027
 10. A Cross-sectional Descriptive Study of Pressure Ulcer Prevalence in a Teaching Hospital in China Zhao G, Ostomy Wound Manage. 2010 Feb;56(2):38-42
 11. Factors affecting healing of Pressure ulcers in Korean Acute Hospital. Sung Y.H et al. WOCN January 2011
 12. Description of pressure ulcers pain at rest and at dressing change. Szor JK. JWOCN. 26(3):115–120; 1999
 13. Pressure ulcer pain suffering; issues in a multi centre pain prevalence, Nixon J et al. Oral presentation at EPUAP Annual Conference, Birmingham, UK. 2010
 14. Reaching for the moon: achieving zero pressure ulcer prevalence. J Wound Care 18(4): 137–44 Bales I, Padwojski A ;2009
 15. The cost of pressure ulcers in the UK: Age and Ageing; 33: 230–235; Bennett G et al; 2004
 16. Legal Issues in the Care of Pressure Ulcer Patients: Ket Concepts for Healthcare Providers – A Consensus Paper from the International Expert Wound Care Advisory Panel. 23(11):493-507, November; Fife C et al; 2010
 17. Centers for Medicare & Medicaid Services. Proposed Fiscal Year 2009 Payment, Policy Changes for Inpatient Stays in General Acute Care Hospitals. Available at: http://www.cms.hhs.gov/apps/media/press/factsheet.asp?Counter=3045&intNumPerPage=10&checkDate=&checkKey=&srchType=1&numDays=3500. Accessed May 13, 2008.
 18. Centers for Medicare & Medicaid Services. Medicare Program; Proposed Changes to the Hospital Inpatient Prospective Payment Systems and Fiscal Year 2009 Rates; Proposed Changes to Disclosure of Physician Ownership in Hospitals and Physician Self-Referral Rules; Proposed Collection of Information Regarding Financial Relationships Between Hospitals and Physicians; Proposed Rule. Federal Register. 2008;73(84):23550. Available at: http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/08-1135.pdf
 19. Hospitalisation related to pressure ulcers among adults 18 years and over. Agency for Healthcare Research and Quality; Statistical Brief #64. 2006
 20. Interprofessional Management of Complex Continuing Care Patient Admitted with 18 Pressure Ulcers. Baker T et al. Ostomy Wound Management; Feb 2011
 21. Pressure Ulcer Classification; Differentiation between pressure ulcers and moisture lesions. EPUAP Review 6(3); Defloor T., et al ;2005
 22. Wound Dressing Shear Test Method (Bench) Providing Results Equivalent to Humans.Bill B et al. Poster Presentation at the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 23. Wound Dressings, Measuring the Microclimate They Create, Call E. Oral Presentationat the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 24. Dressings can prevent pressure ulcers :fact or fallacy? The problem of pressure ulcer prevention. Wounds UK;5(4) pg 61-64; Butcher M et al; 2009
 25. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing: May/June 2007 - Volume 34 - Issue 3S - p S67 doi: 10.1097/01.WON.0000271036.00057.f8 Scientific and Clinical Abstracts From the 39th Annual Wound, Ostomy and Continence Nurses Annual Conference, Salt Lake City, Utah, June 9-13, 2007:Research Abstracts: Wound-Evidence-Based Interventions
 26. Shear A contributory factor in pressure ulceration. A presentation aimed at clinicians and associated professional. www.npuap.org; accessed 14/12/09
 27. Temperature-modulated pressure ulcers: a porcine model. Arch Phys Med Rehabil. 76(7):666-73; Kokate J.Y et al; 1995
Dela

Sårhistoria
Sårhistoria

Trycksår är inget nytt fenomen. De första rapporterna i litteraturen är flera...

Riskfaktorer
Riskfaktorer

Både inre och yttre faktorer måste beaktas: allmän hälsa, näringsstatus,...

Sårkategorier
Sårkategorier

För att beskriva status för ett sår rekommenderar EPUAP och NPUAP1 att...

Preventionsstrategier
Preventionsstrategier

En preventionsstrategi för trycksår bör alltid inkludera risk- och hudbedömning,...

Framgångsrik behandling
Framgångsrik behandling

Riskbedömning kan användas för att identifiera patienter som löper hög...

Förband för att förebygga
Förband för att förebygga

Mepilex® Border Sacrum kan bidra till ert preventionsprogram...

Fyra faktorer
Fyra faktorer

Vid jämförelse med inget förband och med konkurrenternas produkter har...

Prevention av trycksår - Kliniskt bevisad...
Prevention av trycksår - Kliniskt bevisad minskning av trycksår

C. Tod Brindle11 visade att Mepilex® Border Sacrum...