Infektionskontroll

Optimal behandling av diabetesrelaterade fotinfektioner kan minska incidensen av infektionsrelaterad sjukdom, behovet av sjukhusvistelse och en eventuell vistelses längd samt incidensen av större amputationer av extremiteter.15,16. Diabetesfotsinfektion har klassificerats som lindrig, medelsvår och svår (se tabell 1) för att ge vägledning för behandling. Lämplig antibiotikabehandling är den föredragna behandlingen i alla dessa fall. En empiriskt grundad antibiotikakur bör väljas efter hur svår infektionen är och den sannolika orsakande agensen17. Det finns begränsade data som kan fungera som underlag för ett informerat val bland de olika antibiotikapreparaten.

 

Svårighetsgrad för fotsår

 

 

Lindrig

Närvaro av 2 eller flera tecken på inflammation (var, erytem, smärta, värme, ömhet, förtätning). Eventuell cellulit <2 cm från såret. Föreligger inga kliniska tecken på systemisk toxicitet och infektion som involverar ytliga vävnader föreligger.

Medelsvår

Som i "lindrig" ovan med cellulit >2 cm från såret men med <5 cm. Inga tecken på systemisk toxicitet. Infektionen håller på att sprida sig till djupare vävnad och ben.

Svår

Omfattande cellulit, djup varbildning med eller utan tecken på systemisk toxicitet (feber, kräkningar, lågt blodtryck, förvirring, acidos, njursvikt, svår hyperglykemi, leukocytos).

Lipsky et al 200417