Mölnlycke® Procedure trays

Förberedelsetiden inför kirurgiska ingrepp kan halveras med Mölnlycke® Procedure trays

Innehållet i de kundanpassade seten, Mölnlycke® Procedure trays, sätts samman så att all engångsutrustning som krävs för en viss typ av kirurgiskt ingrepp finns med. I och med att Mölnlycke kundanpassade set ersätter en mängd individuellt förpackade produkter möjliggör de avsevärda tids- och kostnadsbesparingar, både vid större och mindre operationer. Förberedelsetiden inför kirurgiska ingrepp kan mer än halveras jämfört med när operationssalen förbereds på traditionellt vis.1

Det finns över 5 000 artiklar från ledande leverantörer att välja på, något som gör det mycket enkelt att skräddarsy de kundanpassade seten efter behov.

Alla artiklar och deras förpackningar uppfyller strängast möjliga krav, något som garanterar såväl patienternas som vårdpersonalens säkerhet

Möjliggör effektivare patientflöde och därigenom mindre övertidsarbete

Bevisad tids-, arbets- och kostnadseffektivitet

Minskar spillet avsevärt

Minskat spill tack vare att plockningsfel minimeras2

Mölnlycke® Procedure trays möjliggör tidsbesparingar på upp till 59 % tack vare kundanpassade set1

NoImage

(mm:ss)

”Antalet operationer ökade med 18 % tack vare användning av Mölnlycke® Procedure trays och optimering av processer. Övertiden på operationsavdelningen minskade och patientsäkerheten ökade”, säger professor Michael Greiling vid
German Institute for Workflow Management in the Healthcare Service (IWiG).

Resultaten från en multicenterstudie utförd på fem sjukhus i Europa visar att användningen av kundanpassade set ledde till betydande effektivitetsvinster.2

Vid ett av de deltagande sjukhusen användes 11 brickor för totalt 2 785 ingrepp det aktuella året. De resurser som kunde frigöras tack vare tids- och kostnadsbesparingar samt optimerade processer innebar att man kunde genomföra 500 fler ingrepp än året innan, med andra ord en ökning med 18 %.

Vid ett annat sjukhus ökade antalet kirurgiska ingrepp med 37,5 %, från 40 till 55 per dag.

Studien utfördes av German Institute for Workflow Management in the Health Care Service (IWiG) under ledning av professorn och doktorn i ekonomi Michael Greiling, 2009.

Mer konsekvent och förbättrad säkerhet

Mölnlycke® Kundanpassade set bidrar också till att reducera infektionsriskerna.1 När färre förpackningar behöver öppnas minskar också risken för aseptiska misstag. Och när patienterna vistas kortare tid på operationsavdelningen reduceras exponeringstiderna. Var femte kundanpassas set som säljs i Europa är Mölnlycke® Procedure trays4 och används vid över 3,5 miljoner kirurgiska ingrepp varje år.5 Alla produkter i de kundanpassade seten uppfyller gällande kvalitets- och lagstandarder.

De avancerade paketeringsmetoderna uppfyller alla gällande standarder, och avancerade IT-styrsystem garanterar att den färdiga produkten levereras exakt enligt dina specifikationer.

  • Innehållet kan kontrolleras med ett snabbt ögonkast tack vare den tydliga märkningen
  • Avtagbara etiketter för enkel administration
  • Fullständig spårbarhet i händelse av produktåterkallelser eller viktiga meddelanden

Vår heltäckande metodik som ska se till att du och dina patienter är fullständigt trygga sträcker sig hela vägen från validering av de enskilda produkterna till tillverkningsinspektioner, paketering, märkning och sterilisering av slutprodukten. Ökad säkerhet skapar lugn och hjälper personalen att arbeta på bästa sätt. 

  1. Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Data presented at European Association of Hospital Managers September 2010 (poster).
  2. Customer reference program, 2009
  3. Study performed by the German Institute for Workflow Management in the Health Care Service (IWiG) under the directorship of Professor Dr.rer.oec. Michael Greiling, 2009.
  4. Market view data, 2010
  5. Sales data, 2011
Dela

Mer information

Effektivitet i operationssalen

I en tid som präglas av ekonomiska nedskärningar måste de flesta sjukhus...